РЭЛІЗ

Маяк Без Билета

  • ЧЫТАЦЬ ПА-БЕЛАРУСКУBEL
  • ЧИТАТЬ ПО-РУССКИRUS

Беларускі гурт «Без Билета» прэзентуе на «Першаку» сёмы студыйны альбом «Маяк». Новая плытка песенных віртуозаў працягвае тэмы касмапалітызму, закладзеныя, напэўна, ад пачатку існавання гурта, і дадае срэбраную лыжку філасофскіх пытанняў, ад якіх хочацца дыхаць на поўныя грудзі. Прэм’ера на 34mag!

 

 

 

Віталь Артыст – песні, вакал, sound production 

Арцемі Даронкін – бас, ханг-драм, бэк-вакал, аранжыроўка 

Уладзімір Развадоўскі – клавішныя, хор, sound production 

Аляксандр Івашкевіч – гітары, хор

 Ягор Даронкін – ударныя, хор

Таня Кушнер – тэксты, вакал, sound production 

Кірыл Rusted Барысаў – sound production (6, 9) 

Вытворчасць Spinning Studio, 2018 

Прадзюсары – Міхаіл Бычанок, Таня Кушнер 

Дызайн вокладкі – Дзіма Ску 

 

 

«Без Білета» пра рэліз:

 

– Гэты альбом з'явіўся на свет не ад таго, што мы, як належыць, назбіралі ўнікальнага вопыту, накаталі натхнёных чарнавікоў, выседзелі іх доўгімі вечарамі, пераварыўшы ўсе атрыманыя ўражанні за гады, якія прайшлі з моманту папярэдняга рэлізу. Мы наогул нікуды не спяшаліся, маглі і яшчэ чатыры гады збіраць свае пацеркі па пустынях і вулканах.

Але аднойчы адзін наш маніпулятыўны і ўплывовы сябар Міша Бычанок, хітры прадзюсар з «Медыякуба» [беларускай прадакшн-кампаніі. – 34mag], які стаміўся чакаць ад нас новых песень, прыйшоў і кажа: «У мяне дзелавая прапанова. А давайце мы да вас у вёску прыедзем і здымем, як вы разам ствараеце альбом, і мы потым выпусцім пра гэта фільм». На той момант мы нічога ў вёсцы не запісвалі, проста купаліся і ў гамаках ляжалі. А тут аказалася, што яны ўсур'ёз і ўжо едуць. Давялося нам тэрмінова ўсе інструменты і абсталяванне везці ў вёску. З будынка садовага кінатэатра мы зрабілі рэпетыцыйную і назвалі яе Spinning Studio ў гонар патанулай вуды нашага аператара. Прыехала здымачная каманда, пачала за намі назіраць, і прыйшлося нам выкладваць усё, што было нажыта і назапашана за апошні час. А потым і зусім містыка пачалася: нас усіх накрыла нейкай тагасветнай прухай, шчасцем і няспынным імкненнем рабіць. Вось так з дапамогай гіпнозу і чароўнага пендаля за тыдзень мы і запісалі тое, што не маглі нарадзіць за некалькі гадоў.

Наш дом стаіць на самым беразе Белага Возера [побач праходзіў фэст Sprava. – 34mag]. Паводле легенды на яго дне ляжыць старажытны звон, а ў сотні метраў знаходзіцца тая самая Белая Царква, якая на захадзе сонца выпраменьвае святло і магію. Мы ўсе былі зараджаныя на шчасце і поспех, на канцэнтрацыю, супольнасць і чыстую творчасць, што ў горадзе на бягу наогул немагчыма. Думаем, менавіта гэта і будзе прасвечваць у трэках і тэкстах: трохі вогнішча, трохі закінутай царквы, трохі скалістага берага, пыльнага ветру, дыму, дажджу і зарападу.

Калі сцісла, асноўны пасыл альбома – мы ўсе памром, але спачатку спазнаем нешта афігенскае. У нас пачалі з'яўляцца новыя жыццёвыя пытанні, але ў той жа час мы ўсё тыя ж добрыя клоўны, якія прыносяць людзям смех і радасць. Так і атрымліваецца, што тут філасофскія тэмы перамяшаныя з зусім дзіцячымі. Гэта можна патлумачыць: гады ідуць, у кедах зімой ужо холадна, а тусавацца, насіцца па свеце, псаваць здароўе хочацца ўсё роўна. Слова «Сусвет» сустракаецца ў тэкстах альбома не менш за пяць разоў, таксама там Зямля, мора, караблі, зоркі, легенды, сяброўства, каханне, агонь і смерць, вядома.

 

 

  Глядзі кіно пра стварэнне новага альбома «Без Билета»  

 

Прэзентацыя «Маяка» прызначана на 6 красавіка ў Prime Hall. Гурт абяцае ўтульны сяброўскі вечар з гарачым танцпляцам і шчаслівым яднаннем у лепшых традыцыях безбілетных выступаў. 

 

«Без Билета» і «Маяк» ў сеціве:

Сайт  |  VK  |  Facebook  |  Youtube   |  Spotify

Apple Music   |   «Yandex Музыка»  |  Instagram  |  Telegram

 

Фота – Аляксей Раманоўскі

Беларусская группа «Без Билета» представляет на «Першаке» седьмой студийный альбом «Маяк». Новая пластинка песенных виртуозов продолжает темы космополитизма, заложенные, наверное, еще с самого создания группы, и добавляет серебряную ложку философских вопросов, от которых хочется дышать на полную грудь. Премьера на 34mag!

 

 

 

Виталий Артист – песни, вокал, sound production 

Артемий Доронкин – бас, ханг-драм, бэк-вокал, аранжировка 

Владимир Разводовский – клавишные, хор, sound production 

Александр Ивашкевич – гитары, хор

Егор Доронкин – ударные, хор  

Таня Кушнер – тексты, вокал, sound production 

Кирилл Rusted Борисов – sound production (6, 9) 

Производство Spinning Studio, 2018 

Продюсеры – Михаил Быченок, Таня Кушнер 

Дизайн обложки – Дима Ску

 

 

«Без Билета» о релизе:

 

– Этот альбом появился на свет не от того, что мы, как полагается, насобирали уникального опыта, накатали вдохновленных черновиков, высидели их долгими вечерами, переварив все полученные впечатления за годы, которые прошли с момента предыдущего релиза. Мы вообще никуда не спешили, могли и еще четыре года собирать свои бусины по пустыням и вулканам.

Но однажды один наш манипулятивный и влиятельный друг Миша Быченок, хитрый продюсер из «Медиакуба» [беларусской продакшн-компании. – 34mag], который устал ждать от нас новых песен, пришел и говорит: «У меня деловое предложение. А давайте мы к вам в деревню приедем и снимем, как вы вместе сочиняете альбом, и мы потом выпустим об этом фильм». На тот момент мы ничего в деревне не сочиняли, просто купались и в гамаках лежали. А тут оказалось, что они всерьез и уже едут. Пришлось нам срочно все инструменты и оборудование везти в деревню. Из здания садового кинотеатра мы сделали репетиционную и назвали ее Spinning Studio в честь затонувшей удочки нашего оператора. Приехала съемочная команда, начала за нами наблюдать, и пришлось нам выкладывать все, что было нажито и накоплено за последнее время. А потом и вовсе мистика началась: нас всех накрыло какой-то потусторонней прухой, счастьем и неустанным стремлением творить. Вот так с помощью гипноза и волшебного пенделя за неделю мы и записали то, что не могли родить за несколько лет.

Наш дом стоит на самом берегу Белого Озера [рядом проходил фестиваль Sprava. – 34mag]. По легенде на его дне лежит древний колокол, а в сотне метров находится та самая Белая Церковь, которая на закате излучает свет и магию. Мы все были заряжены на счастье и успех, на концентрацию, общежитие и чистое творчество, что в городе на бегу вообще невозможно. Думаем, именно это и будет сквозить в треках и текстах: немного костра, немного заброшенной церкви, немного скалистого берега, пыльного ветра, дыма, дождя и звездопада.

Если вкратце, основной посыл альбома – мы все умрем, но сначала познаем что-то офигенное. У нас начали появляться новые жизненные вопросы, но в то же время мы все те же добрые клоуны, которые приносят людям смех и радость. Так и получается, что здесь философские темы перемешаны с откровенно детскими. Это объяснимо: годы идут, в кедах зимой уже холодно, а тусоваться, носиться по свету, портить здоровье хочется все равно. Слово «Вселенная» встречается в текстах альбома не меньше пяти раз, также там Земля, моря, корабли, звезды, легенды, дружба, любовь, огонь и смерть, конечно.

 

 

 Смотри кино о создании нового альбома «Без Билета»

 

Презентация «Маяка» назначена на 6 апреля в Prime Hall. Группа обещает уютные дружеские посиделки с горячим танцполом и счастливым единством в лучших традициях безбилетных выступлений.

 

«Без Билета» и «Маяк» в сети:

Сайт  |  VK  |  Facebook  |  Youtube   |  Spotify

Apple Music   |   «Yandex Музыка»  |  Instagram  |  Telegram

 

Фото – Алексей Романовский

DOWNLOAD 63 МБ

КАМЕНТАРЫ (2)

color switch
color switch | 25.05.2018 05:33

На той момант мы нічога ў вёсцы не запісвалі, проста купаліся і ў гамаках ляжалі.

0 0
color switch
color switch | 25.05.2018 05:33

http://colorswitch2.com

0 0
«У вас бомбическая природа». Как Kedr Livansky выступила в Минске?

«У вас бомбическая природа». Как Kedr Livansky выступила в Минске?

Одна из лучших электронных артисток последнего времени приехала в Минск с новым альбомом

10 лучших беларусских заявок на Jager Music Awards: Young Blood

10 лучших беларусских заявок на Jager Music Awards: Young Blood

Мы отслушали всех претендентов на награду People’s Choice и делимся своими фаворитами.

Айгель Гайсина советует 12 молодых татарских музыкантов

Айгель Гайсина советует 12 молодых татарских музыкантов

Много техно, необычный инди и рэп на татарском.

«Как любишь ты» – Дима Ермузевич рассказывает о дебютном релизе

«Как любишь ты» – Дима Ермузевич рассказывает о дебютном релизе

Это не случай, когда «блогер решил запеть», а логичное возвращение к истокам.

12 главных песен сентября

12 главных песен сентября

Украинский рэп, российский авангард-рок и очень много хорошей беларусской музыки.

Big Baby Tape ушел со сцены в Минске. Почему он прав?

Big Baby Tape ушел со сцены в Минске. Почему он прав?

Его имя Тейп, а фамилия – красавчик.

Почему тебе нужно участвовать в премии Jager Music Awards 2019?

Почему тебе нужно участвовать в премии Jager Music Awards 2019?

Все, что нужно знать про главную премию независимой музыки в СНГ.

13 лучших треков августа

13 лучших треков августа

Лето закончилось – и в финале подарило нам много отличной музыки.

«Шелковая» терапия. Лиса – о своем новом релизе

«Шелковая» терапия. Лиса – о своем новом релизе

Лиза – про новый проект и свою жизнь в 2019 году.