РЭЛІЗ

Маяк Без Билета

  • ЧЫТАЦЬ ПА-БЕЛАРУСКУBEL
  • ЧИТАТЬ ПО-РУССКИRUS

Беларускі гурт «Без Билета» прэзентуе на «Першаку» сёмы студыйны альбом «Маяк». Новая плытка песенных віртуозаў працягвае тэмы касмапалітызму, закладзеныя, напэўна, ад пачатку існавання гурта, і дадае срэбраную лыжку філасофскіх пытанняў, ад якіх хочацца дыхаць на поўныя грудзі. Прэм’ера на 34mag!

 

 

 

Віталь Артыст – песні, вакал, sound production 

Арцемі Даронкін – бас, ханг-драм, бэк-вакал, аранжыроўка 

Уладзімір Развадоўскі – клавішныя, хор, sound production 

Аляксандр Івашкевіч – гітары, хор

 Ягор Даронкін – ударныя, хор

Таня Кушнер – тэксты, вакал, sound production 

Кірыл Rusted Барысаў – sound production (6, 9) 

Вытворчасць Spinning Studio, 2018 

Прадзюсары – Міхаіл Бычанок, Таня Кушнер 

Дызайн вокладкі – Дзіма Ску 

 

 

«Без Білета» пра рэліз:

 

– Гэты альбом з'явіўся на свет не ад таго, што мы, як належыць, назбіралі ўнікальнага вопыту, накаталі натхнёных чарнавікоў, выседзелі іх доўгімі вечарамі, пераварыўшы ўсе атрыманыя ўражанні за гады, якія прайшлі з моманту папярэдняга рэлізу. Мы наогул нікуды не спяшаліся, маглі і яшчэ чатыры гады збіраць свае пацеркі па пустынях і вулканах.

Але аднойчы адзін наш маніпулятыўны і ўплывовы сябар Міша Бычанок, хітры прадзюсар з «Медыякуба» [беларускай прадакшн-кампаніі. – 34mag], які стаміўся чакаць ад нас новых песень, прыйшоў і кажа: «У мяне дзелавая прапанова. А давайце мы да вас у вёску прыедзем і здымем, як вы разам ствараеце альбом, і мы потым выпусцім пра гэта фільм». На той момант мы нічога ў вёсцы не запісвалі, проста купаліся і ў гамаках ляжалі. А тут аказалася, што яны ўсур'ёз і ўжо едуць. Давялося нам тэрмінова ўсе інструменты і абсталяванне везці ў вёску. З будынка садовага кінатэатра мы зрабілі рэпетыцыйную і назвалі яе Spinning Studio ў гонар патанулай вуды нашага аператара. Прыехала здымачная каманда, пачала за намі назіраць, і прыйшлося нам выкладваць усё, што было нажыта і назапашана за апошні час. А потым і зусім містыка пачалася: нас усіх накрыла нейкай тагасветнай прухай, шчасцем і няспынным імкненнем рабіць. Вось так з дапамогай гіпнозу і чароўнага пендаля за тыдзень мы і запісалі тое, што не маглі нарадзіць за некалькі гадоў.

Наш дом стаіць на самым беразе Белага Возера [побач праходзіў фэст Sprava. – 34mag]. Паводле легенды на яго дне ляжыць старажытны звон, а ў сотні метраў знаходзіцца тая самая Белая Царква, якая на захадзе сонца выпраменьвае святло і магію. Мы ўсе былі зараджаныя на шчасце і поспех, на канцэнтрацыю, супольнасць і чыстую творчасць, што ў горадзе на бягу наогул немагчыма. Думаем, менавіта гэта і будзе прасвечваць у трэках і тэкстах: трохі вогнішча, трохі закінутай царквы, трохі скалістага берага, пыльнага ветру, дыму, дажджу і зарападу.

Калі сцісла, асноўны пасыл альбома – мы ўсе памром, але спачатку спазнаем нешта афігенскае. У нас пачалі з'яўляцца новыя жыццёвыя пытанні, але ў той жа час мы ўсё тыя ж добрыя клоўны, якія прыносяць людзям смех і радасць. Так і атрымліваецца, што тут філасофскія тэмы перамяшаныя з зусім дзіцячымі. Гэта можна патлумачыць: гады ідуць, у кедах зімой ужо холадна, а тусавацца, насіцца па свеце, псаваць здароўе хочацца ўсё роўна. Слова «Сусвет» сустракаецца ў тэкстах альбома не менш за пяць разоў, таксама там Зямля, мора, караблі, зоркі, легенды, сяброўства, каханне, агонь і смерць, вядома.

 

 

  Глядзі кіно пра стварэнне новага альбома «Без Билета»  

 

Прэзентацыя «Маяка» прызначана на 6 красавіка ў Prime Hall. Гурт абяцае ўтульны сяброўскі вечар з гарачым танцпляцам і шчаслівым яднаннем у лепшых традыцыях безбілетных выступаў. 

 

«Без Билета» і «Маяк» ў сеціве:

Сайт  |  VK  |  Facebook  |  Youtube   |  Spotify

Apple Music   |   «Yandex Музыка»  |  Instagram  |  Telegram

 

Фота – Аляксей Раманоўскі

Беларусская группа «Без Билета» представляет на «Першаке» седьмой студийный альбом «Маяк». Новая пластинка песенных виртуозов продолжает темы космополитизма, заложенные, наверное, еще с самого создания группы, и добавляет серебряную ложку философских вопросов, от которых хочется дышать на полную грудь. Премьера на 34mag!

 

 

 

Виталий Артист – песни, вокал, sound production 

Артемий Доронкин – бас, ханг-драм, бэк-вокал, аранжировка 

Владимир Разводовский – клавишные, хор, sound production 

Александр Ивашкевич – гитары, хор

Егор Доронкин – ударные, хор  

Таня Кушнер – тексты, вокал, sound production 

Кирилл Rusted Борисов – sound production (6, 9) 

Производство Spinning Studio, 2018 

Продюсеры – Михаил Быченок, Таня Кушнер 

Дизайн обложки – Дима Ску

 

 

«Без Билета» о релизе:

 

– Этот альбом появился на свет не от того, что мы, как полагается, насобирали уникального опыта, накатали вдохновленных черновиков, высидели их долгими вечерами, переварив все полученные впечатления за годы, которые прошли с момента предыдущего релиза. Мы вообще никуда не спешили, могли и еще четыре года собирать свои бусины по пустыням и вулканам.

Но однажды один наш манипулятивный и влиятельный друг Миша Быченок, хитрый продюсер из «Медиакуба» [беларусской продакшн-компании. – 34mag], который устал ждать от нас новых песен, пришел и говорит: «У меня деловое предложение. А давайте мы к вам в деревню приедем и снимем, как вы вместе сочиняете альбом, и мы потом выпустим об этом фильм». На тот момент мы ничего в деревне не сочиняли, просто купались и в гамаках лежали. А тут оказалось, что они всерьез и уже едут. Пришлось нам срочно все инструменты и оборудование везти в деревню. Из здания садового кинотеатра мы сделали репетиционную и назвали ее Spinning Studio в честь затонувшей удочки нашего оператора. Приехала съемочная команда, начала за нами наблюдать, и пришлось нам выкладывать все, что было нажито и накоплено за последнее время. А потом и вовсе мистика началась: нас всех накрыло какой-то потусторонней прухой, счастьем и неустанным стремлением творить. Вот так с помощью гипноза и волшебного пенделя за неделю мы и записали то, что не могли родить за несколько лет.

Наш дом стоит на самом берегу Белого Озера [рядом проходил фестиваль Sprava. – 34mag]. По легенде на его дне лежит древний колокол, а в сотне метров находится та самая Белая Церковь, которая на закате излучает свет и магию. Мы все были заряжены на счастье и успех, на концентрацию, общежитие и чистое творчество, что в городе на бегу вообще невозможно. Думаем, именно это и будет сквозить в треках и текстах: немного костра, немного заброшенной церкви, немного скалистого берега, пыльного ветра, дыма, дождя и звездопада.

Если вкратце, основной посыл альбома – мы все умрем, но сначала познаем что-то офигенное. У нас начали появляться новые жизненные вопросы, но в то же время мы все те же добрые клоуны, которые приносят людям смех и радость. Так и получается, что здесь философские темы перемешаны с откровенно детскими. Это объяснимо: годы идут, в кедах зимой уже холодно, а тусоваться, носиться по свету, портить здоровье хочется все равно. Слово «Вселенная» встречается в текстах альбома не меньше пяти раз, также там Земля, моря, корабли, звезды, легенды, дружба, любовь, огонь и смерть, конечно.

 

 

 Смотри кино о создании нового альбома «Без Билета»

 

Презентация «Маяка» назначена на 6 апреля в Prime Hall. Группа обещает уютные дружеские посиделки с горячим танцполом и счастливым единством в лучших традициях безбилетных выступлений.

 

«Без Билета» и «Маяк» в сети:

Сайт  |  VK  |  Facebook  |  Youtube   |  Spotify

Apple Music   |   «Yandex Музыка»  |  Instagram  |  Telegram

 

Фото – Алексей Романовский

DOWNLOAD 63 МБ

КАМЕНТАРЫ (2)

color switch
color switch | 25.05.2018 05:33

На той момант мы нічога ў вёсцы не запісвалі, проста купаліся і ў гамаках ляжалі.

0 0
color switch
color switch | 25.05.2018 05:33

http://colorswitch2.com

0 0
Героі часу – 10 артыстаў новай беларускай сцэны

Героі часу – 10 артыстаў новай беларускай сцэны

Каго паслухаць, каб захапіцца сённяшняй беларускай музыкай.

Прэм’ера кліпа: Applepicker танчыць у Асмалоўцы і пад «кукурузінамі»

Прэм’ера кліпа: Applepicker танчыць у Асмалоўцы і пад «кукурузінамі»

Гісторыя пра бесклапотнага лайдака ў душэўных менскіх лакацыях.

Ад аўдыякасеты да Мексікі  – шлях гурта Nürnberg

Ад аўдыякасеты да Мексікі – шлях гурта Nürnberg

Як сабраць 6,7 мільёнаў праслухоўванняў трэкамі па-беларуску?

Дом, который построил Никита Орлов. Каким получился новый альбом Applepicker

Дом, который построил Никита Орлов. Каким получился новый альбом Applepicker

Участник «СОЮЗа» рассказывает про каждый трек своего сольника.

Сберечь тепло. Как живет Макс Корж?

Сберечь тепло. Как живет Макс Корж?

Как поменялся самый популярный беларусский артист за последние годы?

Семь лучших беларусских альбомов 2022 года

Семь лучших беларусских альбомов 2022 года

Музыка, которая лечит.

9 главных событий беларусской сцены последнего времени

9 главных событий беларусской сцены последнего времени

Сразу несколько кандидатов на звание «альбома года».

Чем дышит беларусская музыка последние месяцы?

Чем дышит беларусская музыка последние месяцы?

Появляются классные вещи.

Фоторепорт: #mybloodyfestival в Лукишской тюрьме

Фоторепорт: #mybloodyfestival в Лукишской тюрьме

Десакрализация места с мрачной историей.